Inclusieve Wijken 

Maatwerk mogelijk maken

Experimentwijken

Met de City Deal Inclusieve Stad wordt versnippering niet aangepakt door inzet van een versnippering aan verschillende pilots en experimenten. We hebben er bewust voor gekozen om de experimenten vanaf 2017 gebundeld in te zetten in zogenaamde ‘Inclusieve Wijken’ van de deelnemende City Deal-steden. Op deze wijze wordt er geoefend met andere arrangementen, andere afspraken tussen instellingen, andere financierings- en verantwoordingsvormen en andere competenties van de sociaal werkers. Dit is een gezamenlijke zoektocht van onze vijf gemeenten met het Rijk, waarbij we actief onze ervaringen met elkaar en andere geïnteresseerden delen. 

Met de experimenten pretenderen we niet alle problemen in het sociaal domein op te kunnen lossen. Wel denken we serieus in de praktijk te kunnen onderzoeken hoe we substantiële veranderingen in het sociaal domein kunnen verwezenlijken. We leggen daarbij het accent op systeemwijzigingen die in onze ogen noodzakelijk zijn voor het beter faciliteren van sociaal werkers. Dit uiteraard met als einddoel dat onze kwetsbare inwoners beter op weg geholpen worden.

De contouren van de experimenten in de onze gemeenten zijn hetzelfde. Om goed op de lokale situatie aan te kunnen sluiten, kan het zijn dat de exacte invulling enigszins van elkaar verschilt. Wij hebben elk lokaal een eigen projectorganisatie opgetuigd om de experimenten in hun stad vorm te geven. U zult daar in september meer over kunnen teruglezen op deze website.

De Inclusieve Wijken van City Deal Inclusieve Stad zijn: 

Wijk

Stad
Stratum
Eindhoven
Pathmos Stadsveld
Enschede
Oud Oost
Leeuwarden
Ondiep Pijlsweerd
Utrecht
Geen specifieke wijk: alle wijken
Zaanstad


Experiment: Brede geldstroom voor meer handelingsruimte

 

Lees hier over het experiment 'Brede geldstroom voor meer handelingsruimte'

Experiment: Schulden & Beschermingsbewind

      

Lees hier over het experiment 'Schulden & Beschermingsbewind' 

Experiment: Professionalisering wijkteamprofessionals

                                                                                                                      

Lees hier over het experiment 'Professionalisering wijkteamprofessionals'

Aanvullende onderwerpen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

In onze publicatie leest u dat wij naast de bovenstaande experimenten aanvullend nog enkele andere onderwerpen kunnen oppakken in onze Inclusieve Wijken. Dit is afhankelijk van de lokale ambities.

Blockchaintechnologie / 'het Huishoudboekje’ - gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht spant zich in om inkomenswijzigingen eenvoudiger door te voeren door middel van blockchaintechnologie. Echtscheiding, faillissement, baanverlies en andere life events hebben vaak grote financiële gevolgen. Het niet goed voorbereid zijn daarop, het missen van overzicht of het domweg niet snappen van bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld aanvragen of stopzetten van toeslagen), kunnen armoede en schulden veroorzaken. Met blockchaintechnologie wordt de inwoner centraal gezet en sluiten de systemen hierop aan: met één druk op ‘de knop’ moet het mogelijk worden om vaste lastenstromen digitaal te kunnen regelen en te stabiliseren. 

Lees meer hierover in dit interview dat in april 2017 geplaatst is op de website van Gemeenten van de Toekomst:

Interview Armoede en blockchain / het huishoudboekje

In deze publicatie 'Initiate de tijd vooruit' van Initi8 (december 2017) kunt u op pagina's 7-11  lezen over de huidige stand van zaken:

Artikel blockchain / het huishoudboekje


Aansluiting 18-/18+ - gemeenten Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad

Binnen het experiment aansluiting 18-/18+ formuleert elke deelnemende gemeente haar eigen ambitie ter verbetering van de overgang van jeugd naar volwassenheid. Met als gezamenlijke doelstelling: laat de zorg voor jeugdigen geen hinder ondervinden van de knip die ontstaat bij de leeftijdsgrens van achttien jaar. Noodzakelijke trajecten moeten ongehinderd kunnen doorlopen wanneer dit beter is voor de jeugdige. Josine Emons van de gemeente Zaanstad trekt de werkgroep.

  • Eindhoven wil dat kwetsbare jongeren de weg kunnen vinden naar en gebruik kunnen maken van voorzieningen, zodat zij kunnen werken aan een positief toekomstperspectief. Eén van de onderwerpen waarmee geëxperimenteerd wordt binnen de City Deal is een nieuwe vorm van het Toekomstplan. Hierin leggen jongeren hun ambities m.b.t. hun eigen toekomst vast op een creatieve manier en worden zij ondersteund deze ambities, vanuit eigen regie, te realiseren. Alle relevante leefgebieden komen in het plan terug, waardoor verschillende betrokken instanties uitgedaagd worden om, indien nodig, anders om te gaan met het toepassen van de regels bij de overgang van 18- naar 18+.
  • Leeuwarden heeft voor de soepele overgang van de minder- naar meerderjarige leeftijd het programma ‘Van kwetsbare naar krachtige jongeren’ ontwikkeld. Het programma maakt gebruik van het model Soepele Overgang dat is gebaseerd op een aantal pilots in Leeuwarden en Friesland. Aan de hand van het model Soepele Overgang wordt met de jongere een toekomstplan gemaakt. De knelpunten uit de toekomstplannen vormen de input voor de ontwikkeling van programmaonderdelen per levensdomein. Gelijk oplossen en leren van knelpunten is het uitgangspunt. De uitkomsten van het experiment Inclusieve Wijk dat gericht is  op een brede geldstroom voor ondersteuning, is daar een voorbeeld van.
  • In Zaanstad richt het experiment zich op het verzamelen en bespreken van praktijkvoorbeelden waarbij jongeren in de problemen zijn geraakt op financieel vlak. Straathoekwerk, jeugdteam, Vangnet, jongerenloket en casemanagers expert bedenken creatieve oplossingen zonder daarbij rekening te houden met de geldende regels en wetgeving.  Ligt de oplossing bij onszelf? Kunnen we het anders organiseren? Of is er meer nodig? Vervolgens vragen we de gemeente, ministeries en instanties bedachte oplossingen te faciliteren. 

Participatie - gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad

Ook binnen het experiment Participatie formuleert elke deelnemende gemeente haar eigen ambities. Werk als katalysator is de gezamenlijke doelstelling van de werkgroep. De experimenten zijn in verschillende stadia van ontwikkeling. Vanuit Eindhoven trekt Eveline Wauters de werkgroep. 

  • In Eindhoven is het experiment ‘Stratum werkt!’ gericht op het aanwakkeren van energie bij inwoners met een uitkering . Er wordt een platform in Stratum gecreëerd waarin twee groepen werkzoekenden elkaar ontmoeten om hun triggers van energie te vinden. De begeleider van de groep heeft vooral een motiverende functie; de inwoners doen het met elkaar samen. Daarbij worden ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde inwoners, het netwerk van deelnemers, vrijwilligersorganisaties en ondernemers die de groep graag ondersteunen actief betrokken. Met dit experiment wil Eindhoven bereiken dat mensen weer energie krijgen, actiever worden in de wijk en toegroeien naar passend en duurzaam werk. Daarnaast hoopt men de sociale cohesie van de wijk en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers te bevorderen. 
  • Enschede onderzoekt binnen het experiment de mogelijkheden van outsourcing via een uitzendbureau om deeltijd arbeid te bevorderen. Dit is vaak een goede opstap voor groei naar een volledige baan. 
  • Het doel in Leeuwarden is om meer en beter (aansluitend) participatie- en werkaanbod voor kwetsbare bewoners te realiseren en daarbij de potentie op participatie en werk te vergroten. Daarbij wordt concreet de werkplaats in Oud Oost verder doorontwikkeld vanuit het ontschottingsprincipe en als mogelijke vervanging op dagbesteding. Tevens wordt toegewerkt naar een goede aansluiting op andere partijen, zoals het Talentcentrum Friesland en het team Werk van Sociale Zaken. Verder worden de ondernemers in de wijk gevraagd wat ze zouden willen én kunnen betekenen voor mensen in de bijstand die graag aan het werk of een werkstage willen. De werkplaats kan hier ook faciliterend in zijn. De werkplaats doet sinds kort ook het groenonderhoud in de wijk Oud Oost voor de gemeente Leeuwarden. 
  • De gemeente Utrecht geeft samen met de Universiteit Utrecht vorm aan een experiment. Onderzocht wordt of het helpt om regels te vereenvoudigen en of financiële prikkels in te bouwen. Daarmee wil Utrecht in de praktijk leren welke regels en prikkels werken en welke niet, bij het motiveren en ondersteunen van bijstandsgerechtigden bij het vinden van werk. Het experiment heet dan ook 'Weten wat werkt'.
  • In Zaanstad heeft het experiment tot doel leren en daarmee inzichten verkrijgen in welke effecten het toepassen van een aanpak die gericht is op de leefwereld (en het loslaten van de systeemwereld) en intrinsieke motivatie van inwoner, heeft op participatie en het voorkomen van recidive op het maken van schulden. Hierbij wordt aangesloten op de talenten, doelen en dromen van de deelnemers aan het experiment. Het experiment wordt uitgevoerd in twee sociale wijkteams: bij ongeveer een tiental inwoners die een PW-uitkering aanvragen worden de begeleidingsgesprekken gevoerd op basis van het experiment. 

Reactie van sociaal werkers

Benieuwd naar hoe de professionals uit onze wijkteams eind 2016 reageren op de eerste  contouren van de experimenten? Kijk dan dit filmpje: