Experiment                 Professionalisering

       

Waarom het experiment Professionalisering?

Landelijk zijn er ongeveer 15.000 professionals actief in wijkteams die ondersteuning bieden aan mensen met problemen op meerdere gebieden. Deze professionals hebben allerlei functiebenamingen. Wij noemen hen voor het gemak 'sociaal werkers' binnen onze City Deal. Wijkteams hebben per gemeente verschillende taken en hun samenstelling en werkwijze variëren. Sommige taken zijn (nog) niet belegd bij de teams, maar blijven door de gemeente uitgevoerd, bijvoorbeeld op het vlak van Werk en Inkomen. Ook in onze vijf steden verschilt de manier waarop dit is ingericht.

Ondanks de verschillen in opzet zagen we bij de analyse van de 100 casussen op welke fronten we de competenties van sociaal werkers in wijkteams verder kunnen versterken. Zij vervullen immers volgens ons een cruciale rol in het slagen van de transformatie. Ruimte kennen, kunnen en durven nemen en creatief zoeken naar alternatieve oplossingen zijn competenties die bij de meeste sociaal werkers nog om verdere ontwikkeling vragen. Ook het onderhandelen met de gemeentelijke organisatie en externe organisaties is een aandachtspunt. We willen daarnaast onze sociaal werkers helpen: 

  • de competentie ‘kostenbewustzijn’ verder te ontwikkelen; denken en handelen in termen van maatschappelijke kosten en baten en zodoende het gezag van de sociaal werker ten opzichte van anderen te vergroten. 
  • een verantwoorde caseload te realiseren die het mogelijk maakt dat ook daadwerkelijk maatwerk geleverd kan worden op een manier die het huidige tijdsverlies door ellenlange onderhandelingen reduceert.               
  • de eigen regie van het huishouden te versterken door stagnatie rond cruciale problemen snel en slagvaardig te kunnen oplossen. Zodat de weg vrijkomt voor             professionals om gezinnen te ondersteunen bij het in eigen hand nemen van het verbeteren van hun situatie.

Een werkgroep - onder leiding van Antoniek Vermeulen (stedelijk projectleider City Deal Inclusieve Stad van de gemeente Utrecht) - werkt via drie sporen aan professionalisering. Hierbij focust zij zich in eerste instantie op de sociaal werkers van de Inclusieve Wijken, maar kijkt gaandeweg ook naar hoe één en ander toegankelijk gemaakt kan worden voor andere wijkteams uit het land. En hoe hiermee de curricula van hogescholen gevoed kunnen worden.

Topklas Maatwerk


Wij bieden aan een geselecteerd aantal gedreven sociaal werkers uit onze vijf steden een op maat ontwikkeld professionaliseringsprogramma door de School voor Publieke Waarden van IPW. 

Dit noemen we ‘Topklas Maatwerk’. De ambitie van de Topklas is om professionals uit wijkteams toe te rusten met tools om maatwerk te ontwikkelen en te onderbouwen. En ze in staat te stellen om hun eigen praktijkervaringen om te zetten in beleidsinnovatie. 

Zij moeten niet alleen toegerust zijn om een ingewikkelde casus van een juiste oplossing te voorzien, maar ook regie kunnen voeren, visie hebben en denken in mogelijkheden die er nu nog niet zijn. 

Belangrijke elementen in de Topklas zijn:                            - bottom-up leren                                                                               - het opstellen van integrale maatwerkplannen               - maatwerkplannen voorzien van micro kosten-                batenanalyses t.b.v. inzet van interventies                       - het leren samenwerken met (overheids)instanties.

Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het betrekken van partners in de wijk en de wijze waarop individuele casuïstiek opgetild kan worden naar collectieve innovatie. 

In drie blokken van vijf dagdelen gaan onze professionals aan de slag. Na afloop van de Topklas worden de wijkteamprofessionals een half jaar lang begeleid en gevolgd. 

Game Kostenbewustzijn €ffect


Spelenderwijs leren meer op kosten te sturen, dat is wat sociaal werkers uit de Inclusieve Wijken kunnen doen met het pas ontwikkelde prototype van de Game over kostenbewustzijn '€ffect'. 

De competentie 'kostenbewust handelen' is bij sociaal werkers nog onvoldoende ontwikkeld. Sturing en bekostiging is nog vooral een aandachtspunt van inkopers en subsidieverstrekkers. Niet van uitvoerenden.

Wij denken dat meer inzicht in kosten van (alternatieve) ondersteuning de onderhandelings-positie van sociaal werkers t.o.v. andere spelers (zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars) versterkt. Soms gaat de kost immers voor de baat. 

Voor de ontwikkeling van €ffect is een ontwikkelgroep met sociaal werkers uit onze vijf steden samengesteld. Zij hebben een belangrijke stem gekregen bij het spelontwerp van de game, zodat het instrument goed aansluit op hun behoeften. 

Het ontwikkelde prototype is behulpzaam bij het opstellen van een integraal ondersteunings- of toekomstplan, het kiezen van interventies en de maatschappelijke kosten en baten daarvan. 

Het prototype wordt getest in Eindhoven, om te bekijken of het een goed leermiddel is voor integraal werken. Komt het prototype goed uit de test, dan kan het doorontwikkeld worden tot een echte game.

In deze publicatie 'Initiate de tijd vooruit' (december 2017) leest u op pagina's 30-33 over de huidige stand van zaken:

Artikel game €ffect

Samenwerking Sociaal Werk NL


Wij beschouwen onder een generalist een sociaal werker in een wijk- of buurtteam die i.o.v. de gemeente huishoudens integraal ondersteunt en de regie heeft over de inzet van andere professionals. 

Samen met brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland gaan wij werken aan het (door)ontwikkelen van het vak van generalist. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst slaan wij de handen ineen. 

De opgedane ervaringen en denkkracht van onze wijkteamprofessionals werkers zetten wij in bij het opzetten van een kwaliteitskader voor sociaal werkers en het ontwerpen van een register van gecertificeerde professionals. 

De start van de samenwerking is voorzien in oktober 2017.